Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Kredyt dla rolników

 

- Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym, a także na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy, przy czym dla kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy. Klient powinien udokumentować celowość wykorzystania co najmniej 80% kredytu w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty przekazania środków pieniężnych fakturami lub innymi dokumentami zakupu, wystawionymi lub sporządzonymi nie wcześniej niż 90 dni kalendarzowych przed dniem zawarcia umowy kredytu. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

- Kredyt Obrotowy - „Nawozowy”

Kredyt jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym, a w szczególności na finansowanie: oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów; nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz; materiału siewnego; sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw;środków ochrony roślin;artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną oraz innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Kredyt obrotowy wymaga udokumentowania celowości wykorzystania kredytu, w wysokości co najmniej 80% kwoty zrealizowanego kredytu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wypłaty kredytu Banku (faktury VAT, rachunki uproszczone, umowy kupna – sprzedaży) wystawione i opłacone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wypłaty kredytu. Okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz ilość posiadanych hektarów użytków rolnych (własnych i dzierżawionych).

Kredyty  w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony dla Posiadaczy rachunku bieżącego, udzielany na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego  do wysokości  przyznanego limitu.  Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.  Kredyt jest udzielany na okres 12 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

- Kredyt inwestycyjny

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, w tym między innymi na zakup maszyn, urządzeń i środków transportu, zakup ziemi, zakup lub budowę nieruchomości, zakup materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku.Kredyt inwestycyjny udzielany może być również na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjnew okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości przedsięwzięcia. Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 20 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta, od udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 2 lata. Maksymalna karencja w spłacie odsetek wynosi 3 miesiące.

- Kredyt „Szybka Inwestycja”

Uproszczony kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych. Kredyt może być przeznaczony między innymi na: zakup gruntów rolnych; zakup budynków lub budowli służących produkcji rolnej;budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej; zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej; zakup lub odnowienie stada podstawowego zwierząt hodowlanych; zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej; spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku. Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia i udokumentować ich zaangażowanie przed uruchomieniem przez Bank kredytu inwestycyjnego. Minimalna kwota kredytu wynosi 20000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1000000 PLN. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Spłata kapitału kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 2 lata.

- Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych. Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości oraz na refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo. Udział własny Klienta nie jest wymagany. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, przy czym nie może być wyższa niż 1 000 000 PLN lub 70% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Spłata kapitału kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.

- Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą w tym na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem wśrodki do produkcji rolnej, produkcją, sprzedażą produktów, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu  udzielonego przez Bank lub inny bank. Udział własny Klienta nie jest wymagany. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, przy czym nie może być wyższa niż 70% rynkowej wartości gruntów rolnych będących przedmiotem zabezpieczenia. Podstawę do wyliczenia maksymalnej kwoty wnioskowanego kredytu stanowią średnie ceny ziemi ogłaszane przez GUS odpowiednio dla poszczególnych klas ziemi.

- Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.Kredyt, wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy, powinien zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 15 lat. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 2 lata.