Skip to main content
 • BFG

BFG

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

 

 1. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogówku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(Dz. U. z 2017r. poz. 1937 z późn. zm.).
 2. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  1. osoby fizyczne;
  2. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe;
  3. osoby prawne,
  4. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną do równowartości w złotych 100 000 euro obliczonej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.
 3. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.
 4. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
 5. Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym banku to wszystkie te depozyty są sumowane, a suma gwarancji podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro.
 6. W przypadku rachunków wspólnych limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
 7. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
 8. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
  1. Skarbu Państwa;
  2. Narodowego Banku Polskiego;
  3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;
  4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
  5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  6. instytucji finansowych;
  7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
  8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank;
  9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
  10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);
  11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);
  12. jednostek samorządu terytorialnego;
  13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.
 9. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.
 10. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków deponenta na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunków gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro jeżeli są to jedyne środki deponenta objęte ochroną.
 11. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez bank zgodnie z art.22 ust 2 ustawy o BFG.
 12. Świadczenia pieniężne gwarantowane przez BFG jest płatne w złotych w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji.
 13. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji.
 14. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa

Tel. 22 58 30 942,  22 58 30 943,  22 58 30 945;

Fax 22 58 30 589;

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Informacje dodatkowe- strona internetowa: https://www.bfg.pl
Znajdziesz nas też tutaj