Skip to main content
 • Informacje o agencie ubezpieczeniowym

Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Głogówku informuje, że:

 1. Jest agentem ubezpieczeniowym działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Głogówku, z siedzibą: Rynek 20a, 48-250 Głogówek.
 2. Działalność agencyjną wykonuje na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie A. Vienna Insurance Group.
 1. Jako agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11201162/A.
  Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem:  https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
 2. Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank działający jako agent ubezpieczeniowy na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej. Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych nie pobiera honorarium od klienta.
 3. Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Głogówku  zawarł umowy agencyjne nie posiadają  udziałów w Banku Spółdzielczym w Głogówku.
 4. Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji dostępne są na stronie bs-glogowek.pl w zakładce:  Przydatne informacje → Skargi i reklamacje  oraz są uregulowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego:

Znajdziesz nas też tutaj