Skip to main content
  • HISTORIA BANKU

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Głogówku powstał w 1931 r. Jest jedną z najstarszych spółdzielni na Śląsku Opolskim a działalność jej jest fragmentem historii polskich instytucji pod zaborem niemieckim. Zebranie założycielskie członków w dniu 31 marca 1931 r. przyjęło Statut Banku. Oficjalna nazwa spółdzielni, zarejestrowana w aktach sądowych pod datą 1 kwietnia 1933 r. brzmiała: „Bank Ludowy – Volksbank ” zarejestrowana spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku. Bank Ludowy powstał z usamodzielnienia się filii banku kozielskiego, którą był od 1925 r. Powstanie polskiej placówki bankowej na terenie Głogówka miało ogromne znaczenie dla ludności polskiej zamieszkałej na tym terenie.    Bank Ludowy w Głogówku był spółdzielnią kredytową zrzeszającą przeważnie rolników, rzemieślników i drobnych przedsiębiorców z terenu Głogówka i okolicznych wsi a zwłaszcza z Biedrzychowic i Kotkowic. W chwili powstania tj. w 1931 r. Bank Ludowy zrzeszał 82 członków a Zarząd Banku składał się z dwóch osób. Bank Ludowy w Głogówku podobnie, jak i pozostałe polskie spółdzielnie kredytowe były członkiem Związku Spółdzielni Polskich.

Wybuch wojny przerwał działalność Banku Ludowego w Głogówku.

Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu powiatu prudnickiego działacze, członkowie byłego Banku Ludowego, którzy przeżyli wojnę podjęli inicjatywę reaktywowania działalności bankowej. W miejsce dawnego Banku Ludowego powołano w maju 1946 r. Komunalną Kasę Oszczędności, której działalność trwała do 30 kwietnia 1947 r. Po rocznej działalności Komunalna Kasa Oszczędności została zlikwidowana a na jej miejsce powstała agentura Powiatowego Banku Rolnego w Prudniku, która działa do 20 lipca 1950. W dniu 24 maja 1950 r. zwołano Walne Zgromadzenie członków Banku Ludowego Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej, na którym zmieniono nazwę spółdzielni z Banku Ludowego na Gminną Kasę Spółdzielczą.

Gminna Kasa Spółdzielcza kontynuowała dotychczasowe kierunki działalności, polegające przede wszystkim na gromadzeniu oszczędności i udzielaniu pożyczek.


Rok 1956 był dla GKS okresem zmian prawnych. Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 1956 r. przyjęło nowy Statut oraz zmieniło nazwę z GKS na Kasę Spółdzielczą.
Lata 1958-1961 były okresem wielu zmian prawnych dotyczących organów władzy spółdzielczej  oraz podporządkowania organizacyjnego. Walne Zgromadzenie kasy w dniu 25 marca 1961 r. zmieniło nazwę spółdzielni na Spółdzielczy Bank Ludowy w Głogówku.

W 1973 r. następują dalsze zmiany prawne działania Banku. Zebranie przedstawicieli w marcu 1973 r. dokonuje zmiany Statutu tj. nazwy Banku z Spółdzielczy Bank Ludowy na Bank Spółdzielczy.

Rok 1976 to dalszy etap reorganizacji i udoskonalenia pracy Banku. Uchwałami Zebrań Przedstawicieli  w  Szonowie i Głogówku połączono oba banki z tym, że bankiem przejmującym był Bank Spółdzielczy w Głogówku. Przyjęcie agent z Banku Spółdzielczego w Szonowie nastąpiło z dniem 1 kwietnia 1976 r.


Reforma bankowa w 1975 r. podniosła rolę i znaczenie Banków Spółdzielczych. Wiązało się to jednak i ze wzrostem zadań, jakie miały one do spełnienia. Aby podołać nałożonym zadaniom należało dysponować oprócz kadry pracowniczej również odpowiednimi warunkami lokalowymi.      

Sporządzona w 1978 r. dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz okazana przez ówczesne władze polityczno-administracyjne pomoc pozwoliła na rozpoczęcie budowy nowego obiektu banku. Prowadzenie inwestycji w trudnym dla kraju okresie kryzysowym w warunkach braku materiałów budowlanych nie było sprzymierzeńcem dla budowy nowego obiektu. Mimo jednak obiektywnych trudności w dniu 7 lutego 1986 r. dokonano uroczystego otwarcia lokalu Banku Spółdzielczego. Ustawa Sejmu RP z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości postawiła w nowym świetle działalność Banku Spółdzielczego. Z dniem 7 lutego 1990 r. Bank Gospodarki Żywnościowej zaprzestał wykonywania funkcji centralnego związku wobec Banku Spółdzielczego. Stał się on w pełni samodzielnym bankiem, odpowiadającym za całokształt swej działalności. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw otworzyła przed bankowością spółdzielczą możliwość skonsolidowania grupy bankowej liczącej się w konkurencji krajowej i zagranicznej. Celem udzielenia efektywniej pomocy bankom spółdzielczym, ustawa przewidziała szereg preferencji i ulg podatkowych, zobowiązując je jednocześnie do utworzenia banków regionalnych. Przed Bankami Spółdzielczymi a w tym i Bankiem Spółdzielczym w Głogówku, które wyraziły wolę  przystąpienia do odpowiedniego Banku Regionalnego stały do wykonania pilne i poważne zadania. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 grudnia 1994 r. przyjęło nowy Statut Banku Spółdzielczego dostosowany w swej treści do wymogów Ustawy oraz podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Głogówku do Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu oraz zadeklarowało wniesienie kapitału akcyjnego. Sześcioletnie obowiązywanie Ustawy z czerwca 1994 r. wykazało jednak, że niezbędna staje się jej nowelizacja. Podjęta przez Sejm RP Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. która weszła  w życie z dniem 28 stycznia 2001 r. nakłada na Bank nowe zadania, związane z podjęciem decyzji o zrzeszeniu się oraz przyjęciu  nowego Statutu Banku Spółdzielczego.             

W całym okresie swojego istnienia Bank Spółdzielczy w Głogówku działał na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Głogówek, a szczególnie rozwoju rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości. Za swoją działalność Bank Spółdzielczy wyróżniony został w 1986 r. odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie” oraz w 1999 r. odznaką  „Za zasługi dla spółdzielczości”

Od 27 marca 2002 roku Bank Spółdzielczy w Głogówku jest członkiem Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Od dnia 31 grudnia 2015r. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia.

Znajdziesz nas też tutaj