Skip to main content
  • Dyzpozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyzpozycja wkładem na wypadek śmierci

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Posiadacz rachunku informuje o tym fakcie osoby wskazane w dyspozycji.

2. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Posiadacz rachunku informuje każdorazowo Bank o zmianie danych osób wskazanych w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci w tym danych adresowych.

5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycja wydana wcześniej.

6. Kwota wypłacona zgodnie z pkt 2 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.

7. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 6, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

8. Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków wspólnych.

9. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci następuje po uzyskaniu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku.

10. W przypadku powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję na wypadek śmierci, Bank zawiadamia osoby wskazane w dyspozycji o możliwości wypłaty określonej kwoty, o ile jest w posiadaniu danych adresowych tej/tych osób.

11. W przypadku śmierci osoby wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci przed realizacją kwoty dla niej przeznaczonej dyspozycja wkładem na wypadek śmierci na jej rzecz traci moc.

Znajdziesz nas też tutaj