Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

14-06-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 28 czerwca 2024r. o godz. 10:00  w sali  Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku.
 2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 1).
 5. Wybór Komisji:
  • - mandatowo-skrutacyjnej,
  • - uchwał i wniosków,
  • - ds. oceny odpowiedniości.
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 2).
 4. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Głogówku ( uchwała Nr 3).
 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  • działalności Banku w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z :
  • oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz oceną pracy Zarządu,
  • oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  • samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
  • oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Głogówku.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 4),
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 5),
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2023r. ( uchwała Nr 6).
 1. Przedstawienie propozycji Zarządu nt:
  1. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  2. kierunków działania Banku na 2024 rok.
 2. Przedstawienie Rekomendacji komisji ds. oceny odpowiedniości z indywidualnej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „ Polityki - Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Głogówku” ( uchwała Nr 7),
  2. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok ( uchwała Nr 8),
  3. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 9),
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku ( uchwały Nr 10-12),
  5. indywidualnej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok (uchwały Nr 13-19),
  6. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok ( uchwała Nr 20),
  7. przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na rok 2024 ( uchwała Nr 21),
  8. zatwierdzenia oceny polustracyjnej z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 22).
 1. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 11:30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie  z  działalności  Banku  Spółdzielczego w Głogówku za 2023 r.,
 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2023 r.,
 3. Sprawozdanie  z  wykonania   uchwał  z  poprzedniego  Zebrania  Przedstawicieli, odbytego w dniu 18.05.2023r.
 4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 5. Protokół  z  ostatniego  Zebrania  Przedstawicieli odbytego w dniu 18.05.2023 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku

Znajdziesz nas też tutaj